Lejevilkår

Lejevilkår for standleje hos Byens Bazar

Byens Bazar omfatter marked, hvor Du som lejer af en stand kan sælge din personlige ejendele under ordnede forhold, som varetages af Byens Bazars medarbejdere, uden din tilstedeværelse er nødvendig.
Nærværende lejevilkår er gældende mellem dig (herefter benævnt ”Lejer”) og Byens Bazar Søborg ApS, CVR-nr. 36699612 (herefter benævnt ”Byens Bazar”).

Ved anvendelse af ordet ”stand” henvises i det følgende til både almindelig reolstand og gulvstand, med mindre andet specifikt er anført.
De genstande som Lejer sætter til salg i sin stand er i det følgende benævnt ”Varer/Varerne”.

1. Vilkår for leje af stand
1.1 Generelt
1.1.1 Leje af stand bestilles via Byens Bazars hjemmeside.
1.1.2 Lejen sker på dagsbasis (minimum én uge) og antallet af dage aftales individuelt mellem Lejer og Byens Bazar via hjemmesiden. Der betales pr. påbegyndt lejedag. I den forbindelse regnes en uge som 7 dage, dvs. starter din leje mandag slutter lejeperioden ved lukketid søndag. For Byens Bazars åbningstider henvises til hjemmesiden.
1.1.3 Selve standen må ikke flyttes eller ændres. Det er ikke tilladt at udvide hylde arealet på eller over standene. Det er endvidere ikke tilladt at skilte, klistre, skrue, sømme eller fastgøre ting på standen. Overtrædelse af dette udgør misligholdelse, jf. pkt. 8.1.
1.1.4 Det er ikke tilladt for Lejer at sælge følgende Varer fra den lejede stand:
- Fødevarer
- Dagligvarer
- Alkohol og euforiserende stoffer
- Tobak
- Våben
- Knive
- Hårde hvidevarer
- Ulovlige kopivarer
- Pornografisk materiale
- Dæk og fælge
- Farlige materialer, fx gasflasker, trykflasker e.l.
Byens Bazar forbeholder sig ret til at fjerne Varer, som falder ind under ovenstående grupper, eller Varer som Byens Bazar finder upassende efter deres skøn.
1.1.5 Byens Bazars primære formål er at sælge brugte Varer mellem privatpersoner. Byens Bazar forbeholder sig retten til at afvise nye Varer generelt, og såfremt mere end 5 % af de udlejede stande på tidspunktet for aftalen med Lejer allerede forhandler nye Varer.
1.1.6 Det er Lejers ansvar løbende at holde den lejede stand rydelig og indbydende.
1.1.7 Varer til salg må kun placeres på de på standen anviste reoler (alm. stand) eller på det anviste gulvareal (gulv-stand). Varer placeret uden for de anviste steder vil blive genplaceret eller om nødvendigt blive fjernet og opmagasineret for Lejers regning af en medarbejder fra Byens Bazar.
1.1.8 Det er ikke tilladt at reklamere fra sin stand i form af eksempelvis udlevering af visitkort eller henvisning til privat kontakt.
1.2 Lejeperiodens begyndelse
1.2.1 Lejeperioden begynder ved åbningstid på førstedagen for lejeperiode. Vedrørende refusion henvises til pkt. 1.3.1
1.3 Betaling
1.3.1 Betalingen for stand sker altid forud via hjemmesiden inden lejeperiodens påbegyndelse, og kan ikke refunderes, hvis lejeperioden er påbegyndt.
1.3.2 Ved leje af stand accepteres nærværende lejevilkår ved afkrydsning.
1.3.3 Bazaren holder lukket 3-4 dage årligt, omkring jul og nytår. Der refunderes ikke standleje eller mailservice for lukkedage.
1.4 Prismærker
1.4.1 Lejer må kun anvende de autoriserede prismærker, som udleveres af Byens Bazar, og som knytter sig specifikt til den lejede stand.
1.4.2 Det er Lejers ansvar at anføre Varens art og pris med tusch eller kuglepen.
1.4.3 Såfremt Lejer ønsker at ændre prisen på en eller flere Varer, skal de gamle prismærker erstattes med nye.
1.4.4 Varer med enten:
- Ulæselig pris,
- Overstreget pris,
- Flere prismærker,
- Uden tekst der beskriver varen
- Beskrivelse som ikke svarer til Varen, vil blive afvist i kassen, uden ansvar for Byens Bazar.
1.4.5 I tilfælde af genleje af stand eller ved leje af ny stand, er Lejer ansvarlig for at anvende nye prismærker.
1.4.6 Har Lejer lejet flere forskellige stande, skal der påsættes nye prismærker ved flytning af Varer mellem de lejede stande.
1.4.7 Det er ikke tilladt at placere egne eller andres Varer på andre stande end den som prismærket henviser til.
1.4.8 Varer uden prismærker vil blive placeret på reolerne for ”Forsvundne varer”. Er Varerne ikke afhentet senest 7 dage fra placeringen på reolen for ”Forsvundne Varer”, antages Varerne at være uden ejer, og der tages forbehold for at bort-skaffe disse uden ansvar for Byens Bazar.
1.4.9 Lejer har mulighed for at holde udsalg fra sin stand og få fratrukket 25 % eller 50 % af samtlige Varer. Aftalen laves ved fysisk fremmøde, hvor Lejer får udleveret et udsalgs-skilt, og rabatten fratrækkes ved kassen, uden det er nødvendigt for Lejer at skifte prismærker.
1.5 Indflytning
1.5.1 Indflytning af Lejers Varer på standen kan ske en time inden lukketid dagen før lejeperiodens start. Har Lejer eksempelvis booket stand fra mandag, kan ind-flytning ske fra en time før lukketid søndag.
1.5.2 Det er tilladt at opsætte nye Varer i hele lejeperioden.
1.6 Udflytning
1.6.1 Udflytning og tømning af standen skal senest afsluttes den sidste aftalte lejedag 2 timer før lukketid.
1.6.2 I forbindelse med udflytning og tømning af standen må prismærker ikke fjernes fra Varerne. En medarbejder fra Byens Bazar kontrollerer, hvad der pakkes ned, og Varer uden prismærke kan i den forbindelse ikke fjernes fra standen, jf. pkt. 1.4.7.
1.6.3 Det er Lejers eget ansvar at gøre opmærksom på eventuelle Varer i glasmontrer eller på gallerihylderne.
1.6.4 Såfremt Lejer ikke tømmer sin stand i overensstemmelse med pkt. 1.6-1.6.3, vil standen blive tømt af Byens Bazar for et gebyr på 200 kr. pr. påbegyndt flyttekasse, som om nødvendigt modregnes i salgs-afregningen for standen.
1.6.5 Såfremt Lejer ikke straks afhenter Varerne fra den tømte stand, opbevarer By-ens Bazar Varerne i maksimalt 1 uge, hvorefter Varerne tilfalder Byens Bazar. Der tages i den forbindelse forbehold for at bortskaffe Varerne. Alle omkostninger i forbindelse med opbevaring og eventuel bortskaffelse afholdes af Lejer, og modregnes om nødvendigt i salgs-afregningen for standen.
1.7 Sikring af Varer
1.7.1 Lejer har mulighed for at sikre sine Varer ved gratis og ubegrænset at lånes sorte tøjalarmer og alarmer med hvid wire. 
1.7.2 Prismærker jf. pkt. 1.4 må ikke placeres på de lejede alarmer.
1.7.3 Forudsat at der er plads og at Varen har en salgspris på mindst 100 kr., tilbyder Byens Bazar Lejer at placere 1-2 Varer i Byens Bazar's aflåste glasmontre, hvor varerne indgår i løbende rotation imellem montrerne.

2. Særlige vilkår for leje af gulv-stand
2.1 En Stor gulv-stand kan bestilles efter særskilt aftale med Byens Bazar.
2.2 Der kan kun indgås aftale om leje af Stor gulv-stand, hvis Lejer ønsker at sælge store ting som eksempelvis cykler, møbler og andre genstande, som efter Byens Bazars skøn ikke kan sælges fra en almindelig reolstand.
2.3 Det er ikke tilladt at opstille tøjstativer, reoler eller udstillingsborde på en lejet gulvstand.
2.4 For leje af gulvstand gælder i øvrigt alle vilkår for leje af stand som fremgår af pkt. 1.

3. Kommission og afregning
3.1 Fra det samlede salg fra Lejers stand i lejeperioden afregnes 15 % i kommission til Byens Bazar.
3.2 Lejer modtager opgørelse over salget pr. e-mail, 7 dage efter endt lejeperiode. Udbetalingen sker direkte til lejers bankkonto, senest 12 bankdage efter endt lejeperiode.
3.3 Udgør den aftalte lejeperiode for en stand 3 eller 6 måneder, tilbyder Byens Bazar aconto udbetaling senest 12 bankdage inde i hver måned, efter særskilt aftale med den enkelte Lejer. Lejer retter selv henvendelse til Byens Bazar herom.

4. Moms og Skat
4.1 Lejers skatte- og momsmæssige forhold i forbindelse med salg af Varer, er i det hele Byens Bazar uvedkommende, og Byens Bazar har intet ansvar herfor. Byens Bazar betale "brugtvare moms" af den kommission vi fratrækker vores sælgende kunders salg.

5. Fortrydelsesret og reklamation
5.1 Alle købte Varer er handlet mellem Lejer og køber af Varen. Reklamation og fortrydelsesret er således i det hele Byens Bazar uvedkommende.
5.2 Afregnet kommission, jf. pkt. 3, tilbagebetales ikke til Lejer, selvom Lejer måtte vælge at acceptere reklamation og/eller fortrydelse af købet.

6. Lejers indeståelser
6.1 Lejer indestår for,
6.1.1 at have fuld rådighed og ejendomsret til alle Varer, der sælges fra den lejede stand,
6.1.2 at Varerne ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder,
6.1.3 at Lejers Varer i øvrigt overholder til enhver tid gældende lovgivning.
6.2 Indeståelsen i pkt. 6.1.1 - 6.1.3 indebærer, at Lejer indestår for at holde Byens Bazar skadesløs for ethvert krav fra tredjemand eller offentlige myndigheder vedrørende de nævnte forhold.

7. Tyveri, tabte eller ødelagte Varer
7.1 Byens Bazar fraskriver sig ethvert ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte Varer.
7.2 Byens Bazar anvender lejlighedsvis butiksdetektiver, overvågning og alarmer og samarbejder i nødvendigt omfang med politiet.
7.3 Byens Bazar fraskriver sig ethvert ansvar for tyveri, hærværk, storm-, brand- eller vandskade.
7.4 Lejer er selv ansvarlig for at tegne forsikring til imødegåelse af forholdene under pkt. 7.3.

8. Lejers misligholdelse
8.1 Lejers overtrædelse af nærværende ”Lejevilkår for standleje hos Byens Bazar” udgør misligholdelse af den indgåede lejeaftale, og Byens Bazar forbeholder sig i den forbindelse at gøre enhver misligholdelses beføjelse gældende, herunder erstatning for tab eller ophævelse i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Ophævelse medfører ikke ret til refusion af lejebetaling.

9. Fortrolighed
9.1 Alle Lejers personlige oplysninger behandles fortroligt. Der tages dog forbehold for offentlige anmodninger eller pålæg om udlevering af oplysninger.

10. Gode råd
10.1 Byens Bazar opfordrer Lejer til at tilmelde sig mailservice, hvor Lejer hver dag modtager en e-mail, som oplyser om salget fra din stand. Dette er en nem måde at følge med i, hvor godt Lejer sælger, og det hjælper Lejer med at vurdere, om der skal sættes flere Varer til salg på den lejede stand. Sælges der godt, kan Lejer efter aftale fylde flere ting på den lejede stand i hele lejemålets løbetid, jf. pkt. 1.5.2.
10.2 Hvis du lejer mere end 1 produkt (reoler og gulv-stand) i samme køb på hjemmesiden, med mailservice, vil du af tekniske årsager kun modtage mailservice på den ene. Vi refunderer naturligvis mailservice på det 2. eller 3. produkt.

11. Forbehold for ændringer
11.1 Nærværende ”Lejevilkår for standleje hos Byens Bazar” kan når som helst ændres af Byens Bazar uden forudgående accept fra Lejer.
11.2 De gældende betingelser i lejeforholdet er de til enhver tid gældende vilkår, således som de til enhver tid fremgår af Byens Bazars hjemmeside.

12. Lovvalg og værneting
12.1 Enhver tvist mellem Lejer og Byens Bazar skal løses i overensstemmelse med dansk ret med Københavns Byret som rette værneting.

Søger ledighed blandt flere hundrede stande

Lægger i kurv...